Webs Của Tôi :

http://cauhinh.rip.vn           ( Thông Tin & So Sánh Cấu Hình Phần Cứng Máy Tính )
http://game.rip.vn              ( Cổng Thông Tin Về Game )
http://khoahoc.rip.vn          ( Phim Khoa Học & Tài Liệu Oline )

Blog        :

http://hongtuan.wordpress.com

Facebook :

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002730870752

Yahoo     :

dht_bive_hack@yahoo.com.vn

Gmail      :

dhtbive@gmail.com

Advertisements